Geadvanceerd zoeken
Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet
Home
De wet
KB 4/8/92
Commentaar KB
Wetgeving
Rechtspraak(-leer)
Maxima
Bedingen
Schoenen Winkels Salomon Salomon Schoenen Salomon Schoenen Schoenen Salomon Winkels Winkels Winkels lK1Jc3TF
ARTIKEL 1 : DEFINITIES
ARTIKEL 1, 12°ter : GEOORLOOFDE DEBETSTAND

Het begrip kredietopening is dus een ruim begrip dat zowel de kredietkaarten van de distributiebedrijven omvat, als de kredietopeningen toegekend door postorderbedrijven en die dienen tot de financiering van de aankoop van de goederen en diensten die in de catalogus worden vermeld en de voorschotten op rekening toegekend door een kredietinstelling. De geoorloofde debetstand betreft enkel de voorschotten op de bankrekening. De geoorloofde debetstand is een uitdrukkelijke kredietopening waarbij de kredietgever een consument de mogelijkheid biedt bedragen op te nemen die het beschikbare tegoed op zijn rekening te boven gaat. Het betreft dus een vorm van kredietopening die wordt toegekend onder de vorm van voorschotten op een rekening geopend bij een kredietinstelling, uitgezonderd de rekeningen gehouden door postorderbedrijven of kredietkaartmaatschappijen. Het begrip « rekening » is deze die wordt gedefinieerd in art. 1, 25° van de WCK.

Door een antwoord te geven op een vraag van de Raad van State, verduidelijkt de memorie van toelichting hoe men het begrip « geoorloofde debetstand » en het verband met de algemene definitie van kredietopeningen moet interpreteren. Memorie van toelichting p. 20 en 21 :

Gevolggevend aan het advies van de Raad van State wordt in de eerste plaats verwezen naar de de Europese regelgever die, bij de definiëring in de richtlijn van de begrippen « geoorloofde debetstand op een rekening » en « overschrijding » enkel bankverrichtingen op het oog had en dan nog onder bijzondere omstandigheden. Op vandaag vallen deze verrichtingen in de WCK onder de noemer “kredietopening”, begrip dat veel ruimer is dan hetgeen door de richtlijn wordt bedoeld met een geoorloofde debetstand op een rekening en de hiermee gerelateerde overschrijding. Maw de richtlijn voorziet een aantal —productgebonden— bijzondere regelen mbt kredietovereenkomsten die in de richtlijn een veel enger toepassingsgebied kennen dan hetgeen op dit ogenblik mbt de kredietopeningen is voorzien in de WCK. De stellers van dit ontwerp hebben geopteerd om, daar waar mogelijk, de bestaande Belgische regelgeving te handhaven voor alle kredietopeningen. Vandaar dat de definitie van “kredietopening” in de WCK behouden blijft als generiek begrip en de “geoorloofde debetstand” op een rekening” in de definitie ingeperkt wordt ais een bijzondere vorm van kredietopening. De bestaande bepalingen voor de overige kredietopeningen betreffen niet geharmoniseerde materie en het behoud ervan vindt ruggensteun in de door de Raad van State aangehaalde overweging 9 van de richtlijn.

Vandaar dat de definitie van “kredietopening” in de WCK behouden blijft als generiek begrip en de “geoorloofde debetstand op een rekening” in de definitieingeperkt wordt als een bijzondere vorm van kredietopening. De bestaande bepalingen voor de overige kredietopeningen betreffen niet geharmoniseerde materie en het behoud ervan vindt ruggesteun in de door de Raad van State aangehaalde overweging 9 van de richtlijn.

 Dames Zwart Haven Haven Adidas Adidas zVSMqUpG

Het begrip uitdrukkelijk, dient begrepen te worden als het tegenovergestelde van het begrip overschrijding (art. 1, 12quater) waar sprake is van stilzwijgend aanvaard. De geoorloofde debetstand moet altijd uitdrukkelijk verricht worden, gezien de kredietgever deze slechts kan toekennen met naleving van het formalisme van de WCK, wat onder meer een geschreven overeenkomst veronderstelt (artikel 14). De overschrijding is een uitzondering op dit mechanisme in die zin dat het krediet stilzwijgend wordt toegekend: hetzij door in negatief te gaan op een rekening, hetzij door het overeengekomen kredietbedrag te overschrijden dat de kredietgever had aanvaard (zie het begrip overschrijding).

 

 

Versie op 31/12/2007
Een probleem melden